ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ (License Plate Recognition)

โปรแกรมจะอ่านป้ายทะเบียนหน้ารถของประเทศไทย จะสามารถอ่านได้ทั้ง ตัวอักษรไทย เลขทะเบียน และ จังหวัด ซึ่งจะมีความเที่ยงตรงสูงมาก โดยโปรแกรมถูกพัฒนาและมีการเก็บตัวเลข รวมไปถึงตัวอักษร สูง 450,000แบบ ทำให้การอ่านเกิดความเที่ยงตรง ช่วยลดเวลาการค้นหา กับหน่วยงาน และยังทำไปใช้ในระบบ ACCESS CONTROL หรือ หน่วยงานของรัฐบาลในการจัดการ ยานพาหนะ ในจุดสำคัญ เกี่ยวกับงานความมั่นคงได้อย่างดีเยี่ยม